Hausdorf Kr. Neurode  
.

Historia Jugowa

cz. I.  Jugów do XVI w.Po raz pierwszy miejscowość wymieniona została w dokumencie z 1352 roku; nazywano ją wtedy Hugisdorf, od germańskiego zdrobnienia imion z przedrostkiem hugo- (hugu = mądry, roztropny). Chodziło być może o założyciela wsi lub sędziego z tego terenu. Niektóre opracowania podają wcześniejsze nazwy (wzmianki z 1327r. zawierają zlatynizowaną formę Hennigi Villa oraz Obirsten Hennigsdorf, wydaje się jednak, że mogą odnosić się do innej miejscowości). Prawdopodobnie Jugów założony został na przełomie XIII/XIVw. Przeprowadzone w 1965 roku badania archeologiczne potwierdziły istnienie w tym miejscu średniowiecznego grodziska, które było poprzednikiem obecnej wsi. Tym samym poświadczono ciągłość osadnictwa na tym terenie.  


Jugów leży
na Ziemi Noworudzkiej, z którą od początku dzielił swą historię polityczną i kościelną. Najstarszym znanym właścicielem Jugowa był Hannus (Johann) von Wustehube . Od niego 10.02.1352r. tereny te jako lenno nabył Hensel von Donin (Donyn). Osiem lat później (1360) Jaroslav von Donin wystąpił do cesarza Karola IV o potwierdzenie tej transakcji. Po śmierci w 1467 roku Friedricha von Donin Jugów wraz z całym państewkiem noworudzkim trafił jako lenno pod panowanie króla czeskiego Georga von Podiebrada. Ten z kolei, za oddaną służbę i zasługi dla korony czeskiej, przekazał je na rzecz Georga Stillfried - Rattonitz, pod warunkiem, że ten poślubi siostrę zmarłego Friedricha von Donin - Annę. Potwierdził to w 1472r. książę Henryk Starszy Ziębicki. W rękach Stillfriedów Jugów pozostawał aż do początku XIX wieku (pewna część miejscowości przez jakiś czas należała do rodu von Haugwitz). 


Od momentu swego powstania Jugów dynamicznie się rozwijał. Wzmianki historyczn
e potwierdzają istnienie tu kościoła i samodzielnej parafii już w 1374 roku. Nastąpiła wtedy zmiana na stanowisku proboszcza - jednego Mikołaja zastąpił kolejny, Mikołaj z Muglitz. Nazwa miejscowości w dokumentach z tego okresu przybierała formę zlatynizowaną Hugonis Villa bądź Hugonivilla. Wkrótce potem Jugów, podobnie zresztą jak cała okolica, ucierpiał w wyniku wojen husyckich, jednak już w 1446r. na karty historii trafił młyn Brettmühle w pobliżu Jugowa (Hawsdorf), co może świadczyć o determinacji lokalnej ludności do odbudowy swojej małej ojczyzny po wojennej pożodze.  


Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis